O nas

Kim jesteśmy
Kim jesteśmy

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze dla rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Wprowadzamy nowoczesną formę współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji, całościowego prowadzenia i rozliczenia dofinasowania, a także w szerokim aspekcie doradztwa ekonomicznego i prawnego. Uzupełnieniem działań naszej firmy jest usługa automatycznego poboru prób glebowych wraz z opracowaniem wyników do zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.

Nasze cele
Nasze cele

Profesjonalna i indywidualna współpraca z klientem. Każdy klient jest dla nas ważny, dlatego dostosowujemy zakres swoich usług bezpośrednio pod jego potrzeby. Dbamy o prowadzenie spraw klienta od otwarcia do finalizacji procesu. Wspieramy edukacyjnie rolników poprzez organizowanie konferencji naukowych, zapewniając wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Wybierz nas
Wybierz nas

Mamy odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia doradcy rolnego i rolnośrodowiskowego oraz 20-letnie doświadczenie pozwalające wykonywać nasze usługi na najwyższym poziomie. Doradztwo w zakresie kwalifikacji i kryteriów do poszczególnych naborów przeprowadzamy bez kosztów od strony klienta. Za darmo wycenimy usługę w zakresie prowadzonych badań gleby.

PROW 2014-2020

Rolnicy poprzez tworzenie i rozwijanie swoich gospodarstw sprawiają, że stają się one konkurencyjne i rentowne, decydujące w tym zakresie są inwestycje w środki trwałe bezpośrednio wpływające na poprawę warunków produkcji. Takie działania wspierane są przez ARiMR w formie dotacji o różnym poziomie dofinasowania oraz przeznaczenia. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Premie dla młodych rolników - dotacja w wysokości 150 000 zł  na utworzenie gospodarstwa rolnego przez osobę w wieku nie więcej niż 40 lat,
 • Modernizacja gospodarstw rolnych - A-D oraz w obszarze nawadniania w gospodarstwie – dotacje w wysokości do 500 000 zł, poziom dofinasowania zależy od przeznaczenia oraz rodzaju inwestycji
 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - dotacje w wysokości do 500 000 zł, nabory tematyczne ( RHD, PKD).
 • Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof - dotacja dla rolników, spółek  wodnych lub związków spółek wodnych- refundacja do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku rolnika maksymalna kwota 100 000 zł, -  w przypadku spółki wodnej lub związku spółek wodnych -1 000 000 zł
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – maksymalna kwota dofinasowania wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć  poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. 
 • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich  -   ( tylko określone kody PKD) - pomoc wypłacana w formie premii, jej  kwota zależy od liczby utworzonych miejsc pracy 150 000 -250 000 zł
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw - pomoc na rozwój gospodarstw o wskaźniku ekonomicznym do 13 tys. Euro, wypłacana  w formie premii 60 000 zł.
 • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej- pomoc dla podmiotów świadczących usługi w zakresie:

  - działalności usługowej związanej z rolnictwem,
  - działalności usługowej związanej z leśnictwem,
  - działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
  - działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
  - działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

  Poziom dofinasowana zakupu środków trwałych 50-65%, maksymalna kwota 500 000 zł.

 • Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych- rolnik może starać się o następujące premie: wsparcie na zalesienie i  zadrzewienie, premię pielęgnacyjną oraz  zalesieniową. 
 •  Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska -wysokość pomocy uzależniona jest od rodzaju inwestycji oraz konfiguracji gruntu. Przebudowa drzewostanu to kwoty  do 14 213 zł/ha, a zróżnicowanie struktury drzewostanu do 5 210 zł/ha.
 • Współpraca - nabory tematyczne: KŁD – pomoc w wysokości 325 000 zł, wypłacona w formie ryczałtu dla Grupy Operacyjnej lub  do 6 000 000 zł na pomoc na inwestycje w innowacje w rolnictwie.
Czytaj więcej ››
‹‹ Zwiń
 • PROW 2014-2020
 • PROW 2014-2020
 • PROW 2014-2020
 • PROW 2014-2020
Ekoschematy

W ramach Planu Strategicznego dla WPR (Wspólna Polityka Rolna) na lata 2023-2027 ujęte zostały ekoschematy. Są to działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom środowiska, jak i ochronę różnorodności biologicznej na terenie kraju, a także zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Zasadniczym celem ekoschematów będzie prowadzenie działalności rolnej przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

1. Obszary z roślinami miododajnymi

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających. Interwencja będzie polegała na tworzeniu obszarów z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, która nie obejmuje obcych gatunków inwazyjnych. W wymaganiach interwencji obowiązywać będzie zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym wypasu i koszenia) do dnia 31 sierpnia oraz zakaz używania środków ochrony roślin na terenie wysiewu mieszanki roślin miododajnych. Minimalna szacowana powierzchnia działki to 0,1 ha. Działka musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Proponowana płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat to 269,21 Euro/ha.

2. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Celem interwencji jest wparcie praktyk rolniczych, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję.

W ramach interwencji wsparciem objęte będą następujące praktyki:

 • ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem,
 • zróżnicowana struktura upraw,
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
 • uproszczone systemy uprawy,
 • wymieszanie słomy z glebą.

Powyższe praktyki włączone w ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczym", będą objęte systemem punktowym.

Do każdej z praktyk przypisana została odpowiednia liczba punktów. Wartości punktów odpowiadają wysokości stawek wyliczonych przez Instytut na podstawie rachunku utraconych dochodów, poniesionych kosztów i dodatkowych korzyści, a także odzwierciedlają wkład ponoszony na realizację poszczególnych praktyk, a także ich znaczenie środowiskowe (1 pkt odpowiada ok. 100 zł).

Warunkiem przystąpienia do ekoschematu jest uzyskanie co najmniej takiej liczby punktów (minimalna liczba), która odpowiada równowartości punktów jaką rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki. Uzyskanie minimalnej liczby punktów możliwe jest za pomocą co najmniej jednej lub dowolnej liczby praktyk.

3. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Celem interwencji jest promowanie retencjonowania wody, które poprawia gospodarkę wodną, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez ograniczenie rozkładu materii organicznej). Płatność przyznawana będzie rolnikom udostępniającym swoje TUZ położone na terenach, gdzie w okresie wegetacyjnym w danym roku faktycznie wystąpiły zalania – podtopienia, na cele związane z retencjonowaniem wody. Wdrożenie ekoschematu opierać się będzie na monitoringu satelitarnym. Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie na trwałych użytkach zielonych zalania lub podtopienia, zdefiniowanego jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80%, w okresie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 następujących po sobie dni. Minimalna szacowana powierzchnia działki to 0,1 ha, musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami. Proponowana płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat to 63,15 Euro/ha.

4. Dobrostan zwierząt

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Wprowadzenie systemu punktowego w przypadku świń i bydła (również w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego) oznacza, że do każdej praktyki przypisana jest odpowiednia liczba punktów, która odpowiada wysokości szacowanej stawki za daną praktykę do sztuki zwierzęcia określanej w DJP. Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 EUR.

Płatności będą przysługiwać w przypadku:

 • dobrostanu loch – za lochę,
 • dobrostanu tuczników – za tucznika,
 • dobrostanu krów mlecznych – za krowę mleczną,
 • dobrostanu krów mamek – za krowę mamkę,
 • dobrostanu opasów – za opasa,
 • dobrostanu owiec – za samicę gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy,
 • dobrostanu kur niosek – za kurę nioskę,
 • dobrostanu kurcząt brojlerów – za kurczę brojlera,
 • dobrostanu indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa – za indyka,
 • dobrostanu koni – zwiększona powierzchnia bytowa – za konia w wieku co najmniej 24 miesiące,
 • dobrostanu koni – system otwarty – za konia w wieku co najmniej 24 miesiące,
 • dobrostanu kóz – za samicę gatunku koza domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej będą przyznawane z zastosowaniem degresywności:

 • do 100 DJP – 100%,
 • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75%,
 • powyżej 150 DJP – brak płatności

5. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji roślinnej w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkość plonów na odpowiednim poziomie, a także zachowania trwałych użytków zielonych jako istotnego czynnika przyczyniającego się do wzmocnienia równowagi środowiska przyrodniczego.

Do wymagań należą:

 • Posiadanie w danym roku certyfikatu krajowego systemu jakości – Integrowana Produkcja Roślin, poświadczającego uprawę roślin zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin.
 • Zachowanie w danym roku kalendarzowym, wszystkich posiadanych w gospodarstwie trwałych użytków zielonych.

Szacowane stawki:

 • 292,13 Euro/ha- do powierzchni upraw z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślinnej,
 • 292,13 Euro/ha – do powierzchni trwałych użytków zielonych, odpowiadającej równowartości powierzchni upraw z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin.

6. Biologiczna ochrona upraw

Interwencja polega na zastosowaniu na danej uprawie środka ochrony roślin zawierającego mikroorganizmy jako substancje czynne. Preparaty mikrobiologiczne muszą być zarejestrowane jako środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykonanie zabiegu preparatem biologicznym wyeliminuje konieczność wykonania zabiegu chemicznego. Zabieg chemicznym środkiem ochrony będzie dopuszczony tylko w ostateczności, gdy nie będzie możliwa eliminacja patogenów poprzez preparaty mikrobiologiczne. Szczegóły dotyczące możliwości stosowania ochrony chemicznej będą określone na poziomie krajowych aktów prawnych. Wymaganiem interwencji jest zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego środka. Proponowana płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów rolnych objętych ekoschematem to 89,89 Euro/ha.

Źródło: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (wersja 1.1)

 

Czytaj więcej ››
‹‹ Zwiń
 • Ekoschematy
 • Ekoschematy
 • Ekoschematy
 • Ekoschematy
Usługi

Gospodarstwa rolne  muszą spełnić wiele wymogów formalno- prawnych, często łączyć intensywną produkcję z ograniczeniem negatywnego wpływu  rolnictwa na środowisko. Spełnienie  tych wymogów jest kontrolowane przez  różne instytucje ( ARiMR, WIORIN,WIOŚ i inne) – pomagamy sprawdzić i przegotować odpowiednie dokumenty w tym:

 • Plan  nawożenia - zarówno ten wymagany przez wdrożenie programu azotanowego czy rolno-środowiskowo-klimatycznego, dodatkowo na indywidualne potrzeby rolnika,
 • Plan działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej wraz a aktualizacjami,
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej,
 • Plan poprawy dobrostanu zwierząt,
 • Rejestr wypasu krów mlecznych,
 • BDO ( karty ewidencji odpadów oraz sprawozdania roczne)

Dodatkowo na bieżąco obsługujemy wszystkie  działania wspierające gospodarstwa rolne;

 • dopłaty bezpośrednie
 • dopłaty do materiału siewnego
 • dopłaty do nawozów
 • dofinasowanie do zakupu wapna

Na potrzeby rolników opracowujemy również biznesplany oraz  dokumenty związane z udziałem w przetargach (KOWR).

Czytaj więcej ››
‹‹ Zwiń
 • Usługi
 • Usługi
 • Usługi
 • Usługi
 • Usługi
 • Usługi
 • Usługi
Badanie gleby

Większość rolnictwa, gdzie panują tradycyjne zasady użytkowania gospodarstwa rolnego, oparte jest na konwencji, czyli traktowaniu wszystkich pól w jednolity sposób, często wszystkie zabiegi agrotechniczne, w tym nawożenie są stosowane niezmiennie od lat. Realnie, często zdarza się, że pola bywają bardzo zróżnicowane względem zasobności, odczynu lub typem gleby.

Nadmiar stosowania różnego rodzaju nawozów może powodować szkody dla środowiska, straty finansowe, natomiast niedobór odpowiedniej dawki stwarza ryzyko osiągnięcia niższych i niedostatecznych  plonów.  Jednym z warunków osiągnięcia wysokich i zdrowych plonów jest racjonalne nawożenie roślin. Aby zapewnić im prawidłowy rozwój, należy glebę szczegółowo zbadać, aby badania miały zakładane zamierzenie, należy przeprowadzać cykliczne oceny właściwości gleby i wdrażać do precyzyjnych rozwiązań.

Kompleksowe badanie gleby

Posiadamy nowoczesny i profesjonalny sprzęt do poboru prób glebowych oraz pojazdy specjalne do tego przeznaczone. Nasza usługa obejmuje szeroki zakres precyzyjnego badanie gleby : 

 • pobór prób glebowych (pH, fosfor, potas, magnez, próchnica i inne)
 • pobór prób glebowych (azot dla warstw 0-30, 30-60, 60-90)
 • transport próbek do akredytowanych laboratoriów,
 • realizacja wyznaczonych badań,
 • analiza wyników,
 • tworzenie map zasobności,
 • tworzenie map aplikacyjnych,
 • tworzenie wielkoformatowych map gospodarstwa,
 • wyznaczanie wskaźników wegetacyjnych roślin,
 • doradztwo w zakresie precyzyjnego rolnictwa.

 Dodatkowo pomagamy w obsłudze rożnego rodzaju programów do zarządzania gospodarstwem, w których wdrożenie precyzyjnych rozwiązań jest znacznie ułatwione.

Czytaj więcej ››
‹‹ Zwiń
 • Badanie gleby
 • Badanie gleby
 • Badanie gleby
 • Badanie gleby
 • Badanie gleby
 • Badanie gleby
 • Badanie gleby